CHIBA Sensei 1987 : KATATE DORI SHIHO NAGE

CHIBA Sensei 1988 : KATATE DORI SHIHO NAGE

CHIBA Sensei (Uke : Paul Müller Sensei) 1987 : Jo taï Jo

CHIBA Sensei 1988 : USHIRO RYOTE DORI IRIMI NAGE

CHIBA Sensei 1988 : Suwari Waza IKKYO

CHIBA Sensei : 1987 : Shomen Uchi IRIMI NAGE

CHIBA Sensei 1988 : Shomen Uchi IRIMI NAGE